Behandling 

Tillsammans skapar vi förutsättningar

På Lärbo HVB arbetar vi holistiskt utifrån ett tvärprofessionellt team. Vi ser till varje enskild ungdom utifrån ett helhetsperspektiv där tanken är att möta och anpassa behandlingen utifrån målet att skapa förutsättningar för ett bra psykiskt, fysiskt, socialt och spirituellt mående med varaktiga beteendeförändringar till följd.

Vårt tvärprofessionella team består av barnpsykiater, terapeut, socionomer och behandlingsassistenter. Tillsammans skapar teamet förutsättningar för att anpassa behandlingen och rikta insatserna utifrån varje ungdoms specifika problematik samt uppdragets förutsättningar.

Vi satsar på hög kompetens för att lyckas och har höga krav på erfarenhet och utbildning vid rekrytering av medarbetare.

Arbetsmetoder och förhållningssätt

Miljöterapi

På Lärbo HVB har vi ett miljöterapeutiskt förhållningssätt som präglar hela verksamhetens arbete med syfte att tillhandahålla en stabil social miljö som kan ge ungdomarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.

MI (Motiverande samtal)

Personalen på Lärbo HVB jobbar med motiverande samtal (MI) vilket syftar till att väcka ungdomarnas motivation till förändring. Behandlingsassistenterna strävar i sitt behandlingsarbete efter att förmedla och stärka en positiv bild av ungdomen genom att bekräfta, ha respekt för autonomi och acceptans samt önskan att förstå ungdomens perspektiv.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande genomsyrar arbetssättet på Lärbo HVB utifrån kunskapen om att ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minskar stress och problemskapande beteenden. Det lågaffektiva bemötandet anammas inom praktiska förhållningssätt såsom kroppsspråk, fysisk distans samt konfliktutvärdering.

ART

På Lärbo HVB finns det flera behandlingsassistenter som är utbildade i ART (Aggression Replacement Training). Metoden används i syfte för att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter samt främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att ungdomarna återfaller i normbrytande beteenden.

Andra behandlingsmetoder

Som en del i behandlingsinnehållet kan Lärbo HVB erbjuda bildterapi, musikterapi, ridterapi samt teater vilket utvecklar och stärker ungdomarnas självkänsla.