Hem för vård eller boende (HVB)

Lärbo HVB

Vi vill hjälpa ungdomar i behov av extra stöd till ett bra liv utifrån varje persons individuella förutsättningar. Genom professionell vård och behandlingsmetoder banar vi vägen mot ett mer självständigt liv. Vi har möjlighet att följa varje individ från inskrivning på vårt HVB till flytten till någon av våra egna utslusslägenheter för att bygga ett självständigt liv. Linnea Omsorg är med i hela kedjan, vilket ger oss en möjlighet att anpassa vården till den individuella utvecklingen. Vi tror på att bygga relationer och tillit genom en kontinuitet i arbetet.

Vi tror på hög kompetens för att lyckas och därför har vi välutbildad personal på en rad områden som: KBT, psykologi, våld, alkohol- och drogberoende, kriminalitet, kris- och trauma, PBT, kognitiva funktionshinder, självskadebeteende och psykiatri. Vi har en legitimerad psykolog knuten till oss som erbjuder vård- stöd- och behandlingssamtal. Vi prioriterar vår personals kompetens och utveckling i arbetet och erbjuder därför all vår personal regelbunden handledning.

Vårt mål är att främja individens rätt och möjlighet till en upplevelse av ett egenvärde i ett socialt sammanhang i vardagen och livet. Vi arbetar i en hemmamiljö där ungdomarna får träning i normaliserande färdigheter och rutiner, samt ger dem verktyg att bygga den egna självbilden och självkänslan för att på så sätt stärka den egna identiteten.

Medarbetarna arbetar engagerat med fokus på ungdomarnas individuella utveckling. De arbetar ständigt med att vara goda förebilder i sin vägledande och behandlande roll. Vi arbetar med tydlig struktur efter individuella behov och förutsättningar. För att kunna anpassa de metoder vi använder behöver vi först skapa en god relation och en stabilitet runt den boende.

Målgrupp

Vi tar emot flickor och pojkar från 16 till och med 23 år som har ett psykosocialt omsorgsbehov, psykiatriska svårigheter, eller självdestruktiv livsstil, och därmed utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater och bristfällig eller havererad skolgång.

Våra boenden

I lugn och harmonisk miljö med närhet till naturen och ekologisk mat, erbjuder vi 16 platser.

Vi tror att den mat vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. Vi väljer därför ekologiskt och biodynamiskt odlad matsträvar efter att använda de produkter som är lokalt tillgängliga för säsongen.

Dagliga rutiner

Vi erbjuder individanpassade och meningsfulla aktiviteter. Vi använder vår fina omgivning för friluftsaktiviteter och uppmuntrar även till egna fritidssysselsättningar. Det finns en möjlighet för ungdomarna att få träna matlagning på sina matdagar, där vi följer maten hela vägen från affär till matlagning.

Vi samarbetar med skolor och dagliga verksamheter. Skolgången anpassas utifrån individens behov, enskilt eller i grupp efter egen förmåga.

Vi erbjuder sysselsättning dagtid för de ungdomar som av någon anledning inte studerar eller har en extern praktikplats. Ungdomarna närvarar vid husmöten och får där, utifrån egna förutsättningar, vara med och styra och planera sin vardag.

Gemensamma aktiviteter finns som obligatoriska inslag varje dag och ligger i den veckoplanering som är en återkommande punkt.

Kontakt

Lärbo HVB
Besöksadress: Pimpelvägen 31, 153 35 Järna

Maria Hallenius Henrysson
Verksamhetschef Lärbo HVB
Kontakt och platsförfrågningar
Tel. 072 233 16 74
maria.hallenius@linneaomsorg.se

Vill du se vårt tillstånd kan du hänvända dig till IVO eller ta kontakt med oss.