Tjänster

Stöd i uppbyggnad av ledningssystem

Vår digitala plattform för ledningssystem utgår från socialstyrelsens föreskrift enligt SOSFS 2011:9 och gör det möjligt för er verksamhet att enkelt hantera alla styrande policys, dokument och rutiner. Allt anpassat till era förutsättningar och önskemål. Målet är att ledning och anställda ska kunna hitta relevant information genom enkel sökfunktion. ”Det ska vara lätt att göra rätt”

 • Vi erbjuder en digital plattform för ledningssystem som ägs av AM System 
 • I det fall företaget redan har ett ledningssystem eller delar av det har vi möjlighet att stödja och strukturera innehållet och säkerställa kvaliteten i de dokument som används.
 • I det fall företaget behöver göra ett större arbete med sitt ledningssystem, definiera processer, aktiviteter och rutiner utifrån gällande lagstiftning, har vi kompetens för detta.

Uppföljning av ledningssystemets användning

 • Utifrån verksamhetens behov kan vi med enkäter och intervjuer av chefer och medarbetare undersöka hur kända ledningssystemets processer, aktiviteter och rutiner är.
 • Föreslå förbättringsförslag utifrån resultatet.
 • Kvalitetsredovisning – vi kan erbjuda hjälp med att sammanställa årlig kvalitetsredovisning

Arbetsmiljö

 • Rehabiliteringsinsatser- vi erbjuder stöd i processen vid rehabilitering
 • Vi erbjuder stöd till chefer i olika personalärenden

Kompetens

 • Kartläggning av kompetens i verksamheten
 • Kompetensutvecklingsstrategier- vi erbjuder stöd i att utarbeta en strategi för utveckling av kompetensen i företaget

Enkäter

 • Vi tar fram och genomför brukarenkäter anpassade för verksamhetens målgrupper
 • Vi tar fram och genomför medarbetarundersökningar

Upphandling

 • Arbetet med upphandlingar tar tid. Vi kan erbjuda stöd och praktisk hjälp vid svar på anbud

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i:

 • Lex Sarah
 • Grundläggande utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Det svåra samtalet

Bedömning av familjehem
Vi kartlägger och bedömer familjehem med hjälp av BRA-fam som är en standardiserad strukturerad metod för att i hämta in information om familjer som vill bli familjehem. Metoden är utarbetad av Socialstyrelsen i samarbete med praktiker och utgår från forskning och professionellas erfarenheter.

Kostnad för insatsen
Alla insatser beräknas utifrån ett timpris á 850 kronor per timme exkl. moms. Vid större uppdrag lämnar vi offert.

Våra konsulter har lång och stor erfarenhet av systematiskt arbete med kvalitet i olika organisationer och företag, både vad gäller verksamhetens innehåll och inom arbetsmiljö.

Vid referenser om kvalitetsledningssystem kontakta Jobbex AB.